10 فوریه, 2013

وابستگی های نابالغانه

وابستگی های نابالغانه وام های کوتاه مدتی هستند با بهره های سنگین————————این قسمت “نابالغانه” جایی اشاره نشده بود.انسان ها نیاز دارند وابسته شوند ، تکیه کنند. […]
4 مارس, 2013

تنها نبودن

اگر نتوانید به کسی اعتماد کنید حتی اگر این اعتماد نکردن بالغانه باشد احساس تنهایی شما را تنها نخواهد گذاشت. ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ بابک تاواتاو