15 دسامبر, 2012

حرف زدن در مورد آرامش

من دوست دارم از آرامش حرف بزنم نه از موفقیت نه از اینکه چگونه آدم خوبی باشیم. نه اینکه چگونه برنده باشیم. نه اینکه چگونه بیشتر […]