3 نوامبر, 2013

بزرگترین حسرت

در آینده بزرگترین حسرت این نیست که چرا برخی کارها را انجام نداده ایم.بلکه این است که چرا برخی کارها را تنها انجام داده ایم.بابک تاواتاو