28 ژانویه, 2014

خنده در حد دل درد

امروز داشتم با خودم فکر می کردم که دندان های ما کجا دیده می شوند؟وقتی صدایمان بلند می شود؟یا دندانپزشکی؟ امشب با دوستان باشگاه مثبت اندیشان […]