11 اکتبر, 2016

تبلیغات پول سوز

ادبیات برخی شرکت هایی که برای اولین بار با آنها صحبت می کنم به این صورت است: “فلان جا تبلیغ کردیم دو نفر هم زنگ نزد” […]