14 نوامبر, 2013

ترسناک ترین قسمت بازرایابی

ترسناک ترین قسمت در بازاریابی چیست؟ تغییر ترس از اینکه اگر تغییراتی که لازم است را ایجاد کنیم نا موفق باشد و فقط برای ما هزینه […]