2 اکتبر, 2013

تحلیل رفتار متقابل چیست؟ (TA)

تی ای (TA ) چیست؟  تحلیل رفتار متقابل یا Transactional Analysis یک روش روانشناسی است که درون هر فرد را به سه قسمت تقسیم می کند […]