11 نوامبر, 2013

ضعیف ترین تعریف از بازاریابی

به نظر من ضعیف ترین تعریفی که تا به حال از بازاریابی شنیده ام این است:“حداکثر استفاده از چیزهای که مشتری نمی داند برای اینکه او […]