3 نوامبر, 2013

چالش

یکی از راه های میانبر برای شکست دادن تنبلی ، به وجود آوردن “چالش” است.بابک تاواتاو