25 ژوئن, 2014

تنهایی اشتباه نکردن : تکرار تاریخ

درون انسان ها تمایل قوی ای به نام “تنهایی اشتباه نکردن” وجود دارد ، آنها اگر در عقیده ای که دارند تنها نباشند احساس امنیت بیشتری […]