4 مارس, 2013

تنها نبودن

اگر نتوانید به کسی اعتماد کنید حتی اگر این اعتماد نکردن بالغانه باشد احساس تنهایی شما را تنها نخواهد گذاشت. ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ بابک تاواتاو