25 دسامبر, 2013

چرا گاهی با اینکه اعتماد از بین می رود ولی باز انسان ها کنار هم می مانند؟

بسیاری دلیل کنار هم قرار گرفتن آدم ها را “شکل گیری حس اعتماد” می دانند. اما چند سوال پیش می آید؟ آیا همه انسانهایی که کنار […]