3 فوریه, 2014

…. قبل از تولید

فروش را قبل از تولید شروع کنید.اگر امکانش وجود نداردفروش را قبل از تولید شبیه سازی کنید.بابک تاواتاو