1 فوریه, 2014

توهین به بازاریاب!

توهین بزرگی است به یک بازاریاب که فقط برای او حقوق ثابت در نظر گرفته شود.بابک تاوااو