27 مارس, 2012

بازی نورها

گذشته الزاماً پشت سر ما حضور ندارد.بستگی دارد نور امروز از کدام سمت به ما می تابد.سایه این نور ، درس از گذشته است.و کسانی که […]
2 آوریل, 2013

آنتی سرگردمی

در هر فرهنگی، یک سری عادت ها ، بهانه ها ، سنت ها وجود دارد. سنت هایی که سال ها و سال ها در یک زمان […]
27 نوامبر, 2013

سهم ما

ما در دلیل تکرار اشتباهاتی در قبالمان می شود سهم داریم. بابک تاواتاو