2 دسامبر, 2012

من مادر هستم

بعد از “جدایی نادر از سیمین” می توانم بگویم بهترین فیلم ایرانی بود که تا به حال دیده ام. ارتباط عمیقی بین زخم ها و احساس […]