18 فوریه, 2013

عدالت چاره ما نیست

وقتی در التهاب جنگ هستیم عدالت چاره ما نیست. وقتی حتی نمی دانیم که چه می خواهیم. چاره آتش بس است. آتش بس همین حداقلی که […]