30 دسامبر, 2012

خشم سالم وحل مسئله در زمان حال- نویسنده: بابک تاواتاو

خشم سالم  باعث حل مسئله در زمان حال می شود.     خشمی سالم است که دو ویژگی داشته باشد: ۱- زمانش کوتاه باشد. ۲- به […]