7 اکتبر, 2013

نگاه واقعی به واقعیت

کروهی ترجیح می دهند که بدبین باشند که بعدا سرخورده نشوند گروهی دیگر خوشبینی را انتخاب می کنند تا با این روش ، انرژی برای ادامه […]