28 دسامبر, 2011

در جواب صادق هدایت

یکی از نعمت های خدا این است که در هر لحظه بیش از یک درد به آدم می دهد تا بتوانیم تا با جابه جایی بین […]