21 دسامبر, 2011

دروغ هایی هست که …

دروغ هایی هست که به خیالمان به کسی ضرر نمی زند ، حق کسی را ضایع نمی کند ولی آنها را می گوییم چون می خواهیم […]