25 نوامبر, 2012

چرخ زندگی تان خوب می چرخد یا بد؟ آرام است یا تند؟ – نویسنده بابک تاواتاو

آیا چرخ زندگی من خوب می چرخد ؟ این سئوالی است که هر چند یک بار از خود پرسیده ایم یا شاید سئوالی باشد که از […]