19 آوریل, 2013

جزئیات رابطه

وقتی در موقعیت رابطه درست قرار گرفته اید ، جزئیات رابطه قابل مذاکره هستند در غیر این صورت ، جزئیات تبدیل به موانع احساسی خواهند گشت. […]
19 آوریل, 2013

استقلال جزئیات

وقتی در موقعیت رابطه درست قرار گرفته اید ، جزئیات رابطه قابل مذاکره هستند در غیر این صورت ، جزئیات تبدیل به موانع احساسی خواهند گشت. […]
5 سپتامبر, 2013

ناجی ِ ناجی

انسان ناجی به دیگران اهمیت ویژه می دهد. انسان ناجی در زندگی یاد گرفته وقتی که به دیگران اهمیت می دهد ، ارزش دارد. احساس خوب […]
22 ژوئن, 2014

نظریه دادن در مورد آدم ها

وقتی در مورد آدمی نظریه می دهید احتمال اینکه مورد تنفر او قرار بگیرید بالا می رود ولی وقتی یک فرد را بدون در نظر گرفتن […]