13 فوریه, 2013

درمان با دموکراسی

گاهی برای رسیدن به آرامش دست به دامن دموکراسی می شویم. من حق دارم ، او حق دارد ، همه حق دارند. دموکراسی در خانواده ، […]