28 سپتامبر, 2013

زبان بدن در سازمان ملل

اطلاعاتی از ملاقات های گروه ایرانی در سازمان ملل از نظر زبان بدن در سایت دویچه وله قرار گرفته که مایلم با اعمال نظر خودم در
10 می, 2014

زبان بدن ایرانی

  زبان بدن ایرانی با زبان بدن امریکایی تفاوت های بسیاری دارد.