10 آوریل, 2013

مقایسه با …

فرایند فهم جمعی ، زمان بر است. خود را باید با خود مقایسه کرد نه با جامعه ای قرار است تاریخ با هزینه سنگینی به نام […]
2 فوریه, 2014

زمان کمک نمی کند مگر …

زمان کمک خوبی است در صورتی که به آگاهی رسیده باشید و در این سطح از آگاهی بالغ با قدرت و بدون تاثیرات مخربی که والد […]