25 نوامبر, 2012

چرخ زندگی تان خوب می چرخد یا بد؟ آرام است یا تند؟ – نویسنده بابک تاواتاو

آیا چرخ زندگی من خوب می چرخد ؟ این سئوالی است که هر چند یک بار از خود پرسیده ایم یا شاید سئوالی باشد که از […]
19 فوریه, 2013

خرج نشده ها

باید مراقب احساس های انسانی و زیبایی که هیچ گاه مجال بروز پیدا نمی کنند باشیم. احساس هایی که در سینه محبوس می شوند زیرا هنوز […]
30 آوریل, 2013

خانه و عشق

احساس هر فرد در ارتباط با عشــق کاملاً تحت تاثیر تصویر ذهنیش از خانه است. ذهن نا خود آگاه ما جستجو می کند و حاصل این […]
24 فوریه, 2014

همزیستی خشم و غم

وقتی در یک طرف رابطه غم و در طرف دیگر خشم حکم‌فرما باشد اتفاقی که می‌افتد این است که در طول زمان این دو یکدیگر را […]