25 فوریه, 2013

غفلت لذت بخش

گاهی فقط اندیشیدن فقط نوشتن ، فقط حرف زدن آنقدر لذت بخش می شود که ما را غافل می کند. ما را از عمل غافل می […]