7 ژانویه, 2013

فرار به گذشته

تقریبا هر رفتار ما نتایجی را دارد که اگر این نتایج خوشایند نباشد احساس بدی در ما به وجود خواهد آمد که در این وضعیت  یا […]
30 ژانویه, 2014

توجیه همان ترس است که …

توجیه همان ترس است که راه هوشمندانه ای برای فرار انتخاب کرده است. بابک تاواتاو