26 آگوست, 2016

بازاریابی و فروش تلفنی هنوز هم جواب می دهد.

خیلی ازفروشنده ها بر سر دو راهی “ابزارهای جدید” و “ابزارهای قدیمی” مانده اند و نگاهی که در فروش و بازاریابی به سبک تاو وجود دارد […]