27 نوامبر, 2013

شروع همکاری کاشی کاژه و بابک تاواتاو

پس از چندین ماه مذاکرات بین بابک تاواتاو و شرکت کاشی کاژه قرارداد همکاری امروز به امضای طرفین رسید . موضوع قرارداد ذر زمینه بازاریابی و […]