17 می, 2015
تاو در م

به زودی با نگاه بازاریابی تاو در متروی تهران

تاو در متری تهران مترو همیشه برای من منبع الهام بوده ، شکل رفتار آدم ها ، تابلوهای تبلیغاتی ، سبک فروش فروشنده های مترو و