30 دسامبر, 2013

بازار ایران

حتی اگر از بزرگترین دانشگاه دنیا مدرک بازاریابی یا مدیریت گرفته باشید باید دانشتان را با بازار ایران هماهنگ کنید.بابک تاواتاو