20 نوامبر, 2013

آسیب پذیرترین قسمت انسان

  آسیب پذیرترین قسمت انسان ، ناتوانی او در تحمل زخم های بزرگ نیست. آسیب پذیرترین قسمت انسان ، زخم های کوچکی است که از نزدیکترین […]