14 اکتبر, 2015

نامگذاری برای مزه خور ها

مزمز چیپس هایی را با عنوان “مزه چیپس” وارد بازار کرده که از شنیده ها و تجربه ها حاکی است که بسیار در بازار موفق است. […]