9 ژانویه, 2013

اگر…

می توانی «خوب» باشی اگر ….. ما از کودکی یاد می گیریم می شود با رفتار خوب ،محبت را خرید. همین نگاه است که بسیاری از […]