4 ژوئن, 2016

بازاریابی با نیوجرسی

شهرداری به خاطر برخی مسائل قانونی جلوی برخی مغازه ها و خانه ها سنگ های بزرگی می گذارد به این مانع های بتنی “نیوجرسی” می گویند […]