12 دسامبر, 2012

زندگی ، یک بار امّا درست

چطور می شود یک بار ولی درست زندگی کرد؟ —————————————————– این مسئله را می توان  از سه جهت  بررسی کرد : ۱) همان کاری را انجام […]