6 آگوست, 2015

وفاداری مشتری نتیجه استراتژی بهتر است نه خدمات بهتر

وفاداری مشتری نتیجه استراتژی بهتر است نه خدمات بهتر خدمات به مشتری همیشه مهم بوده است. همچنین خیلی هم متداول. امروزه خدمات عالی به مشتری تنها […]
26 آگوست, 2016

خدمات خوب الزاما باعث وفاداری مشتریان نمی شود

خدمات به مشتری همیشه مهم بوده است. همچنین خیلی هم متداول. امروزه خدمات عالی به مشتری تنها ورود شما به بازی را تضمین می کند. سوال […]