2 ژانویه, 2013

دنیای جاده چالوسی

هدف در مسیر است ، نمونه اش هم جاده چالوس. در مسیر جاده چالوس “تا اینکه” نخواهی گفت: “خوشحال خواهم شد تا اینکه برسم.” “خیالم راحت […]