9 فوریه, 2014

نامه کودک درون آسیب دیده یک مرد ۳۲ ساله

می ترسم ، خیلیاز این می ترسم چیزهایی را که دارم از دست بدهم.از زخم هایم می ترسم که نتوانم تحملشان کنمزخم هایی که من را […]