27 نوامبر, 2013

خبر اول

از امروز ۶ آدر ۱۳۹۲ ، بخش خبر به سایت فارسی بابک تاواتاو. به آدرس زیر اضافه شد. بخش اخبار سایت بابک تاواتاو
27 نوامبر, 2013

برگزاری کارگاه معرفی تحلیل رفتار متقابل

مرکز ارتباط بهتر در روز پنجشنبه ، ۷ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۲ بعد از ظهر شاهد برگزاری کارگاه معرفی تحلیل رفتار متقابل خواهد بود سخنران و مدرس این […]
27 نوامبر, 2013

شروع همکاری کاشی کاژه و بابک تاواتاو

پس از چندین ماه مذاکرات بین بابک تاواتاو و شرکت کاشی کاژه قرارداد همکاری امروز به امضای طرفین رسید . موضوع قرارداد ذر زمینه بازاریابی و […]
30 نوامبر, 2013

برگزاری کارگاه تحلیل رفتار متقابل و بازاریابی در بازار گسـتران آتـی (TMBA)

روز سه شنبه ، ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۲ کارگاه “تحلیل رفتار متقابل و بازاریابی” به سخنرانی بابک تاواتاو و در  مجموعه توسـعـه مهـندسی بازار گسـتران آتـی (TMBA) […]