13 سپتامبر, 2012

اگر پدر و مادرها می دانستند که تا چه میزان در فرزندانشان تاثیر دارند آگاهانه تر زندگی می کردند. بابک تاواتاو

اگر پدر و مادرها می دانستند که تا چه میزان در فرزندانشان تاثیر دارند آگاهانه تر زندگی می کردند. بابک تاواتاو  
23 سپتامبر, 2012

احساس برند

برند سازی یعنی فرایند ایجاد و ثبات بخشی یک احساس تازه یا پیدا کردن و دادن جوابی اطمینان بخش به احساس های قدیمی بشر. -بابک تاواتاو
11 اکتبر, 2012

یکی از دلایلی که به عالی نمی رسیم ، "نه" نگفتن هایمان به خوب است. -بابک تاواتاو

یکی از دلایلی که به عالی نمی رسیم ، “نه” نگفتن هایمان به خوب است. -بابک تاواتاو
21 نوامبر, 2012

یکی ار نکات زندگی این است که خیلی وقت ها کَل ها هم طبیب های درمانگری می شوند. ۱ آذر ۱۳۹۱ – بابک تاواتاو

یکی ار نکات زندگی این است که خیلی وقت ها کَل ها هم طبیب های درمانگری می شوند. ۱ آذر ۱۳۹۱ – بابک تاواتاو