4 سپتامبر, 2013

بازاریابی و فروش قبل از هر چیزی،یک رابطه انسانی است. بابک تاواتاو

بازاریابی و فروش قبل از هر چیزی،یک رابطه انســــــــــــانی است. – بابک تاواتاو
17 نوامبر, 2013

در ایران تعداد افراد شکست خورده که در بازاریابی اینترنتی فعالیت می کنند، بیشتر از موفق ها است. بابک تاواتاو

در ایران تعداد افراد شکست خورده که در بازاریابی اینترنتی فعالیت می کنند، بیشتر از موفق ها است. بابک تاواتاو
12 دسامبر, 2013

بازاریابی یک رابطه انسانی است و تکنولوژی ابزار این ارتباط . بابک تاواتاو

بازاریابی یک رابطه انسانی است و تکنولوژی ابزار این ارتباط بابک تاواتاو
12 دسامبر, 2013

۱ تا ۱۰

  جایگاه ۱ تا ۱۰ فقط برای ۱۰ نفر است. ولی مدعیان این جایگاه ها هزاران نفر هستند.بابک تاواتاو