12 دسامبر, 2013

یکی از ویژگی های تجارت های بزرگ . . .

یکی از ویژگی های تجارت های بزرگ ، داشتن همکارانی است که پشت سر شما بد بگویند.بابک تاواتاو  
5 ژانویه, 2014

به اندازه ای عاشق ایده خود باشید که چشمتان را به روی اجرا کور نکند. بابک تاواتاو

به اندازه ای عاشق ایده خود باشید که چشمتان را به روی اجرا کور نکند.بابک تاواتاو
1 فوریه, 2014

تربیت مصرف کننده

در طول زمان ….مصرف کننده در بازار کشف نمی شود.مصرف کننده در بازار کشف تربیت می شود.بابک تاواتاو    
1 فوریه, 2014

انتخاب انسان ها

انسان ها ، تجارتی که برای “روش انتخاب انسان ها” برنامه ریزی نکرده باشد را انتخاب نمی کنند. بابک تاواتاو