21 دسامبر, 2011

دروغ هایی هست که …

دروغ هایی هست که به خیالمان به کسی ضرر نمی زند ، حق کسی را ضایع نمی کند ولی آنها را می گوییم چون می خواهیم […]
28 دسامبر, 2011

در جواب صادق هدایت

یکی از نعمت های خدا این است که در هر لحظه بیش از یک درد به آدم می دهد تا بتوانیم تا با جابه جایی بین […]
10 نوامبر, 2012

ای کاش نمی دانم را خوب بدانم. بابک تاواتاو

ای کاش نمی دانم را خوب بدانم. بابک تاواتاو ۲۰ آبان ۱۳۹۱
21 نوامبر, 2012

یکی ار نکات زندگی این است که خیلی وقت ها کَل ها هم طبیب های درمانگری می شوند. ۱ آذر ۱۳۹۱ – بابک تاواتاو

یکی ار نکات زندگی این است که خیلی وقت ها کَل ها هم طبیب های درمانگری می شوند. ۱ آذر ۱۳۹۱ – بابک تاواتاو