14 اکتبر, 2012

دو راهی های غیر شرافتمندانه

صمیمیت واقعی تنها راه انسان های شریفی است که در موقعیت های غیر شرافتمندانه قرار گرفته اند. بابک تاواتاو   وقتی این جمله را بیان شود […]
25 نوامبر, 2012

چرخ زندگی تان خوب می چرخد یا بد؟ آرام است یا تند؟ – نویسنده بابک تاواتاو

آیا چرخ زندگی من خوب می چرخد ؟ این سئوالی است که هر چند یک بار از خود پرسیده ایم یا شاید سئوالی باشد که از […]
15 دسامبر, 2012

حرف زدن در مورد آرامش

من دوست دارم از آرامش حرف بزنم نه از موفقیت نه از اینکه چگونه آدم خوبی باشیم. نه اینکه چگونه برنده باشیم. نه اینکه چگونه بیشتر […]
22 دسامبر, 2012

سرفصل تحلیل رفتار متقابل (TA)

معرفی TA   یا تحلیل رفتار متقابل یک روش روانشناسی منظم است که به ما کمک می کند که دریابیم انسانها چگونه رفتار و عمل می کنند […]