1 آگوست, 2014

احساس مالکیت در روانشناسی و بازارایابی

احساس مالکیت یکی از قویترین احساس های آدمی است.آنها مایلند که بدون اینکه چیزی را از دست بدهند چیزهای بیشتری به دست بیاورند.آنها همیشه نگران از […]