20 سپتامبر, 2016

مشتری را شریک کنید تا مشتری شود

کنفوسیوس می‌گوید: ” به من بگویی ، فراموش می کنم، به من نشان بده به یاد می سپارم. من را شریک کنی متوجه می شوم” او […]