5 دسامبر, 2014

انتقال احساس کیفیت

انتقال احساس کیفیت اثر زیادتری از خود کیفیت داره ، یعنی الزاما کیفیت داشتن مهم نیست بلکه اینکه چه تبلیغی روی آن شده مهمه ، در […]